Πινακίδα με τα στοιχεία σας στην βάση των κεραιών σας!!!Άρθρο 20 παράγραφος 3.
Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας της ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου συμπεριλαμβανομένου και του διακριτικού κλήσης του.
Δ) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.
Μην το ξεχάσετε!!!εγώ προσωπικά θα φτιάξω ένα Α4 και θα το πλαστικοποιήσω.
73 de SV1JRF
George

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817